Porappu Erappu Mp3 Song Download

Pombalainga Kadhalathan Nambividathe Mp3 Song Video Music Download - WOMUSIC. Watch Gana Bala not ponnungalx sing but also shake a leg for 'Porappu Erappu', telling you why you shouldn't mp too much about life Deva Tamil Hits with superhit songs from Kannethirey The game contains three entities: Chithiram Pesudhadi 2 - Yenda Dalmeni Dalmeni. Annabelle Peyi Varaa Song Lyrics Free Download.Thangachi Song is a single song of Meyaadha Maan Tamil 2017 Film.Thangachi Song Lyrics,Get Thangachi Song Lyrics Mp3,Lyrics of Thangachi Song.

(Redirected from Jana Gana Mana (hymn))

Tamil Gana Songs Mp3 Songs Download Tamil Gana Songs Movie Mp3 Songs Download Tamil Gana Songs High Quality Mp3 Songs Download Tamil Gana Songs Tamil Mp3 Songs.

Gana Sudhakar Tamil Video Songs Download

Erappu

Bharoto Bhagyo Bidhata (Bengali: ভারত ভাগ্য বিধাতা; Devanagari: भारत भाग्य विधाता Bhārata Bhāgya Vidhātā 'Dispenser of the destiny of India') is a five-stanza Brahmo hymn in Bengali language[1] dedicated to Supreme divine God or Para Brahman who is the dispenser of the destiny of India. It was composed and scored in a highly SanskritizedBengali by Nobel laureateRabindranath Tagore in 1911. The first stanza of the song has been adopted as the National Anthem of India.[2][3][4]

History of Indian National Anthem[edit]

The poem was first sung on the second day of the annual session of the Indian National Congress in Calcutta on December 27, 1911. Song was performed by Sarala Devi Chowdhurani, Tagore’s niece, along with a group of school students, in front of prominent Congress Members like Bishan Narayan Dhar, Indian National Congress President and Ambika Charan Majumdar.

In 1912, the song was published under the title Bharat Bhagya Bidhata in the Tatwabodhini Patrika, which was the official publication of the Brahmo Samaj and of which Tagore was the Editor.

Outside of Calcutta, the song was first sung by the bard himself at a session in Besant Theosophical College in Madanapalle, Andhra Pradesh on February 28, 1919. The song enthralled the college authorities and they adopted the English version of the song as their prayer song which is sung till today. Margaret Cousins (an expert in European music and wife of Irish poet James Cousins, then vice-principal of the college) set down the notation to the national anthem in the college, which is followed only when the song is sung in the original slow rendition style. At Dr. Cousins' request, Tagore made the first English translation of the song.

On the occasion of India attaining freedom, the Indian Constituent Assembly assembled for the first time as a sovereign body on August 14, 1947, midnight and the session closed with a unanimous performance of Jana Gana Mana.

The members of the Indian Delegation to the General Assembly of the United Nations held at New York in 1947 gave a recording of Jana Gana Mana as the country’s national anthem. The song was played by the house orchestra in front of a gathering consisting of representatives from all over the world.

Jana Gana Mana was officially proclaimed as India’s National Anthem by the Constituent Assembly of India on January 24, 1950.[5]

Lyrics of all 5 stanzas[edit]

The English translation below has been adapted from an unverifiable source.[6] Some changes have been made to both the translation and romanization.

Bengali (বাংলা)Bengali phonetic transcriptionLatin transliteration (ISO 15919)English Translation
জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!

পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ

বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছলজলধিতরঙ্গ

তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিষ[a] মাগে,

গাহে তব জয়গাথা।

জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!

জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে।।


অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী

হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃস্টানী

পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন-পাশে

প্রেমহার হয় গাঁথা।

জনগণ-ঐক্য-বিধায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!

জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে।।


পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী।

হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।

দারুণ বিপ্লব-মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে

সঙ্কটদুঃখত্রাতা।

জনগণপথপরিচায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!

জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে।।


ঘোরতিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্ছিত দেশে

জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নতনয়নে অনিমেষে।

দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে

স্নেহময়ী তুমি মাতা।

জনগণদুঃখত্রায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!

জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে।।


রাত্রি প্রভাতিল, উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব-উদয়গিরিভালে –

গাহে বিহঙ্গম, পূণ্য সমীরণ নবজীবনরস ঢালে।

তব করুণারুণরাগে নিদ্রিত ভারত জাগে

তব চরণে নত মাথা।

জয় জয় জয় হে জয় রাজেশ্বর ভারতভাগ্যবিধাতা!

জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে।।

Jōno gōno mōno odhinayōko jōyo he
Bharōto bhagyo bidhata!
Pōnjab Šindhu Gujraṯ Mōraṯha
Drabiṟo Utkōlo Bōngo
Bindhyo Himachōlo Jomuna Gōnga
Uchchhōlo jōlodhitōrongo
Tōbo shubho name jage,
Tōbo shubho ashisho mage,
Gahe tōbo jōyo gatha.
Jōno gōno mōngolodayōko jōyo he
Bharōto bhagyo bidhata!
Jōyo he, jōyo he, jōyo he, jōyo jōyo jōyo jōyo he.
Ōhorōho tōbo aobhano procharito,
Shuni tōbo udaro bani;
Hindu Bouddho Shikh Joino Parošik
Musolmano Khrishṯani
Purōbo poshchimo aše,
Tōbo šinghašōno pashe,
Premoharo hoy gãtha.
Jōno gōno oikyo-bidhayōko jōyo he
Bharōto bhagyo bidhata!
Jōyo he, jōyo he, jōyo he, jōyo jōyo jōyo jōyo he.
Pōtono obhyudhōyo bondhuro pōntha,
Jugo jugo dhabito jatri.
He chirošarothi, tōbo rōthochokre
Mukhoritho pōtho dinoratri.
Daruno biplōbo majhe,
Tōbo shōnkhodhoni baje
Šōnkoṯo duːkho trata.
Jōno gōno pōthoporichayōko jōyo he
Bharōto bhagyo bidhata!
Jōyo he, jōyo he, jōyo he, jōyo jōyo jōyo jōyo he.
Ghōro timiro ghōno nibiro nishithe
Pirito murchhito deshe
Jagrōto chhilo tōbo obichōlo mōngolo
Nōtonōyone ōnimeshe.
Duːšopone atōnke
Rōkkha korile ōnke
Snehomoyi tumi mata.
Jōno gōno duːkhotrayōko jōyo he
Bharōto bhagyo bidhata!
Jōyo he, jōyo he, jōyo he, jōyo jōyo jōyo jōyo he.
Ratri probhatilo, udilo robichchhobi
Purbo udōyo giri bhale
Gahe bihōngōmo, punyo šomirōno
Nōbo jibōnorōšo dhale.
Tōbo korunaruno rage
Nidrito bharōto jage
Tōbo chōrone nōto matha.
Jōyo jōyo jōyo he jōyo rajeshwōro
Bharōto bhagyo bidhata!
Jōyo he, jōyo he, jōyo he, jōyo jōyo jōyo jōyo he.

Janaganamana-adhināẏaka jaẏa hē Bhāratabhāgyabidhātā[b]!
Pañjāba[c] Sindhu Gujarāṭa Marāṭhā Drābiṛa[d] Utkala Baṅga[e]
Bindhya[f] Himācala Yamunā Gaṅgā ucchalajaladhitaraṅga
Taba[g] Śubha nāmē jāgē, taba[h] śubha āśiṣa[i] māgē,
gāhē taba[j] jaẏagāthā /
Janaganamaṅgaladāẏaka jaẏa hē Bhāratabhāgyabidhātā[k]!
Jaẏa hē, Jaẏa hē, Jaẏa hē, jaẏa jaẏa jaẏa jaẏa hē.
Aharaha taba[l] āhbāna[m] pracārita, śuni taba[n] udāra bānī[o]
Hindu Baudba[p] Śikha Jaina Pārasika Musalamāna Khr̥sṭānī
Pūraba[q] Paścima āsē taba[r] siṁhāsana-pāśē
Prēmahāra haẏa gām̐thā /
Janagana-aikya-bidhāẏaka[s] jaẏa hē Bhāratabhāgyabidhatā[t]!
Jaẏa hē, Jaẏa hē, Jaẏa hē, jaẏa jaẏa jaẏa jaẏa hē.
Patana-abhuyadaẏa-bandhura[u] panthā, yuga yuga dhābita[v] yātrī /
Hē cirasārathi, taba[w] rakhacatrē mukharita patha dinarātri /
Dāruna biplaba-mājhē[x] taba[y] śaṅkhadhbani[z] bājē[aa]
Saṅkaṭaduḥkhatrātā.
Janaganapathaparicāẏaka jaẏa hē Bhāratabhāgyabidhātā[ab]!
Jaẏa hē, Jaẏa hē, Jaẏa hē, jaẏa jaẏa jaẏa jaẏa hē.
Ghōratimiraghana nibiṛa[ac] niśīthē pīṛita mūrchita dēśē
Jāgrata chila taba[ad] abicala[ae] maṅgala natanaẏanē animeṣē /
Duḥsbapnē[af] ātaṅkē rakṣā karilē aṅkē
Snēhamaẏī tumi mātā /
Janaganaduḥkhatrāẏaka jaẏa hē Bhāratabhāgyabidhātā[ag]!
Jaẏa hē, Jaẏa hē, Jaẏa hē, jaẏa jaẏa jaẏa jaẏa hē.
Rātri prabhātila,[ah] udila rabicchabi[ai] pūrba-udaẏagiribhālē[aj] -
Gāgē bigaṅgama,[ak] pūrnya samīrana nabajībanarasa[al] ḍhālē /
Taba[am] karunārurarāgē nidrita Bhārata jāgē
taba[an] caranē nata māthā /
Jaẏa Jaẏa Jaẏa hē jaẏa rājēśbara[ao] Bhāratabhāgyabidhātā[ap]!
Jaẏa hē, Jaẏa hē, Jaẏa hē, jaẏa jaẏa jaẏa jaẏa hē.

Oh! the ruler of the minds of people, Victory be to You,
Dispenser of the destiny of India!
Punjab, Sind, Gujarat, Marhatta (Marathi heartland),
Dravida (South India), Orissa and Bengal,
The Vindhyas, the Himalayas, the Jumna and the Ganges,
And the oceans with foaming waves all around.
Wake up listening to Your auspicious name,
Ask for Your auspicious blessings,
And sing to Your glorious victory.
Oh! You who impart well being to the people,
Victory be to You, dispenser of the destiny of India!
Victory, victory, victory to You!
Your call is announced continuously,
We heed Your gracious call
The Hindus, Buddhists, Sikhs, Jains,
Parsis, Muslims and Christians,
The East and the West come together,
To the side of Your throne
And weave the garland of love.
Oh! You who bring in the unity of the people!
Victory be to You, dispenser of the destiny of India!
Victory, victory, victory to You!
The way of life is somber as it moves through ups and downs,
But we, the pilgrims, have followed it through ages.
Oh! Eternal Charioteer, the wheels of your chariot
Echo day and night in the path
In the midst of fierce revolution,
Your conch shell sounds.
You save us from fear and misery.
Oh! You who guide the people through torturous path,
Victory be to You, dispenser of the destiny of India!
Victory, victory, victory to You!
During the bleakest of nights,
When the whole country was sick and in swoon
Wakeful remained Your incessant blessings,
Through Your lowered but wink-less eyes
Through nightmares and fears,
You protected us on Your lap,
Oh Loving Mother!
Oh! You who have removed the misery of the people,
Victory be to You, dispenser of the destiny of India!
Victory, victory, victory to You!
The night is over, and the Sun has risen
over the hills of the eastern horizon.
The birds are singing, and a gentle auspicious breeze
Is pouring the elixir of new life.
By the halo of Your compassion,
India that was asleep is now waking
On your feet we now lay our heads
Oh! Victory, victory, victory to you, the Supreme King,
Victory be to You, dispenser of the destiny of India!
Victory, victory, victory to You!


Apart from the above translation which follows the original very closely, Tagore's own interpretation of Jana Gana Mana in English is available as The Morning Song of India – via Wikisource..

See also[edit]

 • Vande Mataram-The National Song of India
 • An earlier poem by Tagore (Amar Shonar Bangla) was later selected as the national anthem of Bangladesh.
 • Chitto Jetha Bhayshunyo ('Where the Mind is Without Fear...Into that heaven of freedom, Let my country awake!') -a patriotic poem from Gitanjali by Rabindranath Tagore
 • Ekla Chalo Re- A poem by Rabindranath Tagore and publicised by 'Netaji' Subhas Chandra Bose
 • Indian National Pledge by Pydimarri Venkata Subba Rao

References[edit]

 1. ^http://www.news18.com/news/movies/bharat-bhagyo-bidhata-from-rajkahini-is-a-tagore-song-and-not-an-extended-version-of-the-national-anthem-1108614.html IBNLive.com The original Tagore song - 'Not a single note of the original Rabindranath Tagore composition has been altered'
 2. ^Bhattacharya, Sabyasachi (2011). Rabindranath Tagore : an interpretation. New Delhi: Viking, Penguin Books India. p. 206. ISBN978-0670084555. Incidentally a myth regarding this song needs to be refuted and laid to rest. It is on record that the song was written on 11 December 1911. On December 12, 1911 the Delhi Durbar met to honour King Emperor George V. Obviously a poem written on 11 December could not be intended for an event the following day. The song was actually sung at the twenty-seventh session of the Indian National Congress, Calcutta on 28 December 1911 as the opening song at the beginning of the day’s proceedings. Thereafter it was also sung at the foundation day anniversary of Adi Brahma Samaj in February 1912 and included in their collection of psalms, Brahma Sangit.
 3. ^'Untitled Document'. satyashodh.com.
 4. ^'National Anthem – National Symbols – Know India. Nation Portal of Government of India'. knowindia.gov.in. Archived from the original on 15 January 2013. Retrieved 14 February 2016.
 5. ^'Interesting Facts About Our National Anthem'. Retrieved 24 September 2017.
 6. ^'All 5 stanzas of Jana Gana Mana with Bengali script'.
 • Dutta, K.; Robinson, A. (1995), Rabindranath Tagore: The Myriad-Minded Man, St. Martin's Press, ISBN0-312-14030-4
 • Sekhar Mittra; Sitansu (2001), Bengal's Renaissance, Academic Publishers, Kolkata, ISBN81-87504-18-8

Notes[edit]

 1. ^আশিস is also used
 2. ^Sanskrit transliteration 'Bhāratabhāgyavidhātā'
 3. ^Sanskrit transliteration 'Pañjāva'
 4. ^Sanskrit transliteration 'Drāviṛa'
 5. ^Sanskrit transliteration 'Vaṅga'
 6. ^Sanskrit transliteration 'Vindhya'
 7. ^Sanskrit transliteration 'Tava'
 8. ^Sanskrit transliteration 'tava'
 9. ^āśisa is also used
 10. ^Sanskrit transliteration 'tava'
 11. ^Sanskrit transliteration 'Bhārata-bhāgya-vidhātā'
 12. ^Sanskrit transliteration 'tava'
 13. ^Sanskrit transliteration 'āhvāna'
 14. ^Sanskrit transliteration 'tava'
 15. ^Sanskrit transliteration 'vani'
 16. ^Sanskrit transliteration 'Vaudva'
 17. ^Sanskrit transliteration 'Pūrava'
 18. ^Sanskrit transliteration 'tava'
 19. ^Sanskrit transliteration 'Janagana-aikya-vidhāẏaka'
 20. ^Sanskrit transliteration 'bhāratabhāgyavidhatā'
 21. ^Sanskrit transliteration 'Patana-abhuyadaẏa-Vandhura'
 22. ^Sanskrit transliteration 'dhāvita'
 23. ^Sanskrit transliteration 'tava'
 24. ^Sanskrit transliteration 'viplava-mājhē'
 25. ^Sanskrit transliteration 'tava'
 26. ^Sanskrit transliteration 'śaṅkhadhvani'
 27. ^Sanskrit transliteration 'vājē'
 28. ^Sanskrit transliteration 'Bhāratabhāgyavidhātā'
 29. ^Sanskrit transliteration 'niviṛa'
 30. ^Sanskrit transliteration 'tava'
 31. ^Sanskrit transliteration 'avicala'
 32. ^Sanskrit transliteration 'Duḥsvapnē'
 33. ^Sanskrit transliteration 'Bhāratabhāgyavidhātā'
 34. ^Sanskrit transliteration 'prabhātila'
 35. ^Sanskrit transliteration 'ravicchavi'
 36. ^Sanskrit transliteration 'pūrva-udaẏagiribhālē'
 37. ^Sanskrit transliteration 'vigaṅgama'
 38. ^Sanskrit transliteration 'navajīvanarasa'
 39. ^Sanskrit transliteration 'Tava'
 40. ^Sanskrit transliteration 'tava'
 41. ^Sanskrit transliteration 'rājēśvara'
 42. ^Sanskrit transliteration 'Bhāratabhāgyavidhātā'

External links[edit]

Retrieved from 'https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bharoto_Bhagyo_Bidhata&oldid=886036596'
Background information
Birth nameM. Bala Murugan
Also known asAnathai Bala, 'Gana Kuyil King' Bala
Born20 June 1970 (age 48)[where?]
Tamil Nadu
Occupation(s)Playback singer, lyricist, lawyer
Years active2007–present
Associated actsPsycho Unit,
Yabama JO, Krishan Maheson
Websiteganabala.com

Bala Murugan, better known by his stage name Gana Bala is an Indian playback singer in Tamil cinema. He rose to prominence after rendering the songs 'Aadi Pona Aavani' and 'Nadukadalula Kappala' from the soundtrack of Attakathi. He has predominantly sung songs belonging to the gaana genre of Tamil Nadu.[1] He has been credited for reviving the gaana genre in Tamil Cinema after 'Thenisai Thendral' Deva.[2][3] He has also penned lyrics for some of his songs.

 • 2Other works
 • 3Filmography

Career[edit]

Porappu Erappu Mp3 Song Free Download

Bala first tripped on 'Gaana' when he was in high school. He gained confidence as a Gaana singer when he joined Presidency College, Chennai to study Botany.[4] He later contested in the TV reality show Gana Kuyil Pattu that featured on Kalaignar TV and won it.[5] He has worked on a number of devotional albums and also performed on stage.[4] One of his independent albums, Vaanavil was released by composers Deva and Dhina.[6] He made his debut in the film industry with Piragu composed by Srikanth Deva, son of the 'Father of Gaana Genre' – Deva.[7] He first found success for his songs 'Aadi Pona Aavani' and 'Nadukadalula' in the sleeper hit Attakathi. Since then he has sung a number of successful songs under top composers like Yuvan Shankar Raja and G. V. Prakash Kumar.

He has also sung a jingle with composer G. V. Prakash Kumar to mark the 10th anniversary celebrations of Radio Mirchi Chennai.[8]

Pirappu erappu mp3 song downloads

Other works[edit]

Film work[edit]

Apart from singing, Bala has also featured in some of his songs.[9] He has also appeared in a minor role as a mechanic in his debut film Piragu. He has danced for a song in 'Attakathi' Dinesh's second movie as hero, Vaaraayo Vennilaave. At the audio launch of Vikraman's Ninaithathu Yaaro, Bala expressed interest in acting and his desire to become a hero.[10] He will soon turn hero in a film to be directed by K. Selva Bharathy titled Parry's Corner. The film is said to ponder over the fact that while migrants to Chennai hit it big, Chennai-ties still live mediocre lives. Bala will be playing a cycle rickshaw driver.[11][12][13]

Philanthropy[edit]

Song

Gana Video Songs Tamil Sudhakar

Bala is a law graduate and works as an advocate. He has contested local municipal elections twice as an independent candidate, losing only by slender margins. Bala, who identifies himself as an Ambedkarite, says,[4]

I am always involved in community activities. I like helping people. I would have been a politician if I had not become a singer.

Filmography[edit]

As playback singer[edit]

YearSong(s)FilmComposerCo-Singer(s)Notes
2007'Pathinoru Peru Aattam'
'Unnaipola Pennai'
PiraguSrikanth DevaSolo
Srikanth Deva, Srilekha Parthasarathy
Credited as Anathai Bala
2008'Phona Pottu'ThodakkamJeyrom PushparajCredited as Anathai Bala
2008'Chikku Bukku Rayilu'VedhaSrikanth DevaCredited as Anathai Bala
2012'Aadi Pona Aavani'
'Nadukadalula Kappala'
AttakathiSanthosh Narayanan[14] Also composed
'Nadukadalula Kappala'
2012'Nenaikuthey'PizzaSanthosh Narayanan[15]
2013'Duet Song'
'Pottiyunnu Vanthuputta'
Kanna Laddu Thinna AasaiyaS. ThamanMuralidhar, Rahul Nambiar, Ranjith
Solo
[16]
2013'Thannai Thaane'ParadesiG. V. Prakash Kumar[17]
2013'Edhathaan Kanduttey Nee Pudhusa'SettaiS. Thaman[18]
2013'Mannadacha Pandhu'
'Oru Grammam'
GouravamS. Thaman
2013'Ora Kannala'Udhayam NH4G. V. Prakash Kumar
2013'Kaasu Panam'Soodhu KavvumSanthosh NarayananAndony Dasan[19]
2013'Poosani Kaai'Pattathu YaanaiS. Thaman[20]
2013'Ayyo Ramare'Pusthakamlo Konni Pageelu MissingGunwanth SenTelugu film
2013'Sandhegam'Arya SuryaSrikanth Deva[21]
2013'Hey Baby'Raja RaniG. V. Prakash KumarG. V. Prakash Kumar, Aishwarya[22]
2013'En Veetula'Idharkuthane Aasaipattai BalakumaraSiddharth Vipin[23]
2013'Pa Pa'Pizza II: VillaSanthosh NarayananRap by Vineet Mani[24]
2013'Vaazhka Oru'Naveena Saraswathi SabathamPrem Kumar[25]
2013'Odi Odi'3D Thaedi Pidi AdiKarthik Harsha
2013'Run For Your life'BiriyaniYuvan Shankar Rajaft. PSYCHO.unit
2013'Sethu Po'VizhaJames VasanthanSunandhan, Theodore[26]
2014'Nee Quarter Nan Water'Be Right BackPrinceten Charles[27]
2014'Aaru Adi Veedu'
'All Your Beauty'
Goli SodaS. N. Arunagiri[28]
2014'Don't Worry Be Happy'Nimirndhu NilG. V. Prakash KumarS. Selva
2014'Enda Mapla'CuckooSanthosh NarayananSathish, Dhee[29]
2014'Vaazhkai Thaan'MarumunaiSathya Dev
2014'Bachelor Enakke'Oru Kanniyum Moonu KalavaanikalumNatarajan SankaranRap by Premgi Amaren[30][31]
2014'Lovely Ladies'Naan Sigappu ManithanG. V. Prakash KumarVijay Prakash, Megha, Aryan Dinesh, G. V. Prakash Kumar[32]
2014'Oru Ponnu'Pongadi Neengalum Unga KadhalumKannanM. A. Ramakrishnan[33]
2014'Adaikalam'Yaamirukka BayameySN PrasadEl Fe Choir[34]
2014'Chinnadaaga Morachiputta'Adhu Vera Idhu VeraTaj Noor[35]
2014Uyirukku UyiragaSanthakumarMadhu, Saran Sharma[36]
2014'Kelunganne Kelunga'VadacurryVivek Siva
Mervin Solomon
[37]
2014'Kokkara Kozhi'SaivamG. V. Prakash KumarChinnaponnu, Ashwitha, Harish, Aishwarya[38]
2014'Elarai'Aindhaam Thalaimurai Sidha Vaidhiya SigamaniSimonYabama JO[39][40]
2014'Nokia Ponnu Samsung Paiyan'Kadhalai Thavira Verondrum IllaiSrikanth DevaSimrutha[41]
2014'Porappu Erappu'PoriyaalanM.S. Jones[42]
2014'Kaakidha Kappal'
'Irandhidava'
MadrasSanthosh NarayananSean Roldan, Tholkappiyan, Santhosh Narayanan
Solo
[43]
2014'Athangarai Orathile'YaanHarris JayarajEmcee Vickey (rap)[44][45][46]
2014'Johny Johny'Vennila VeeduDhanraj ManickamDhanraj Manickam[47]
2014Royapuram-13Dheen DayalShort film[48]
2014'Ayya Padichavare'Jaihind 2Arjun JanyaRajesh Krishnan[49]
2014'En Karunchingamaai'Appuchi GramamVishal ChandrasekarVishnu Muralee[50]
2014'Vaada Poda'MurugatrupadaiGanesh Raghavendra
2014'Doggy Style'Naaigal JaakirathaiDharan Kumar[51]
2014'Kannaadithanda'Aaaah[52]
2014'Gumthalakka'GuganGuru KalyanSri Nisha[53]
2014'20-20'Cricket ScandalDeepan[54]
2014'Venaam Mappilla'Velmurugan BorewellsSrikanth DevaNaveen Madhav
2014'Enna Solla'Saravana PoigaiD. Vijay[55]
2014'Jinji Nakka'Nee Yen UyireVijay Manthra[56]
2014'Santhayila Bajarula'Saravanan Engira SuryaDhanraj Manickam
2014'Ponnuga Buththi'WinU. K. Murali
2014'Kadhalikka'Rettai KathirDeva Kumar[57]
2014'Thamizh Nattin'Thiraipada NagaramNithin Karthik[58]
2014'Ambaani Ponnu'Vaaraayo VennilaaveKarthik Raja
2014'Yenda'UlaSaajan MadhavNaveen Madhav, Dwayne Bravo[59][60]
2014'Nadukadulula'Vaaliba RajaRadhanRadhan[61]
2014'Atta Kathi Mokka Peesu'Mozhivathu YathenilNithyan Karthik[62]
2014'Adhaaru Udhaaru'Yennai Arindhaal...Harris JayarajVijay Prakash[63]
2014'Jallikattu Kaalai'Manam Nilluna NikkadhadiR.G. Allen
2014'Kastathae Yaaru Kitta'MaalumiBaskar
2014'Friend Nambuda',
'God God'
Rombha Nallavan Da NeeRam Surender
2014Love Pannunga Life Nallarukkum[64]
2014'Aashe Paddadu'Superstar KidnapSai KarthikTelugu film[65]
2014'Kaal Mulacha Beer'Mei MarandhenK. R. KawinK. R. Kawin
2014'Devadas'Ravi Arziyaan (Ksmusic)Saint and Ramnath (Malaysia)
2014'Vandha Malai'DarlingG. V. Prakash KumarKarunas, Arun Raja Kamaraj
2014'Currency Raja'Currency RajaChinni CharanTamil dubbed version of Vasool Raja starring Navdeep and Sri Hari
2015'Vandha Kada'Vai Raja VaiYuvan Shankar Raja
2015'Sonu papadi'Soan PapdiDhanraj ManickamSivani
2015'Paatha Oru Lookula'Inimey IppadithaanSanthosh Kumar Dayanidhi
2016'Ulagam Oruvanukka',
'Veera Thurandhara'
KabaliSanthosh Narayanan
2018'Kaattu Vaasi'Kilambitangayya KilambitangayyaSreekanth
2018'Kurukupettai'VaanduA R Neshan
2018'Kudure Kudure'Aadi PuranaVikram Vasisht, Chandana VasishtKannada film
 • The films are listed in order that the film released, regardless of the dates the music released.

As lyricist[edit]

Pirappu Erappu Mp3 Song Downloads

YearSong(s)FilmComposer
2012'Nadukadalula Kappala'AttakathiSanthosh Narayanan
2013'Love Letter'
'Pottiyunnu Vanthuputta'
Kanna Laddu Thinna AasaiyaS. Thaman
2013'Edhathaan Kanduttey Nee Pudhusa'SettaiS. Thaman
2013'Ora Kannala'Udhayam NH4G. V. Prakash Kumar
2013'Kaasu Panam'Soodhu KavvumSanthosh Narayanan
2013'Sandhegam'Arya SuryaSrikanth Deva
2013'Hey Baby'Raja RaniG. V. Prakash Kumar
2013'Vaazhka Oru'Naveena Saraswathi SabathamPrem Kumar
2014'Sokkathaan Aadu'KalavaramF.S. Faisal
2014'Aaru Adi Veedu'
'All Your Beauty'
Goli SodaS. N. Arunagiri
2014'Don't Worry Be Happy'Nimirndhu NilG. V. Prakash Kumar
2014'Enda Mapla'CuckooSanthosh Narayanan
2014'Vaazhkai Thaan'MarumunaiSathya Dev
2014'Open the Tasmac'Maan KarateAnirudh Ravichander
2014'Bachelor Enakke'Oru Kanniyum Moonu KalavaanikalumNatarajan Sankaran
2014Uyirukku UyiragaSanthakumar
2014'Avalai Nambithan'SalimVijay Antony[66]
2014'Porappu Erappu'PoriyaalanM.S. Jones
2014'Scenu Scenu'Sigaram ThoduD. Imman
2014'Kaakidha Kappal'
'Irandhidava'
MadrasSanthosh Narayanan
2014'Nadukadulula'Vaaliba RajaRadhan
2014'20-20'Cricket ScandalDeepan
2014'Jinji Nakka'Nee Yen UyireVijay Manthra
2014'Santhayila Bajarula'Saravanan Engira SuryaDhanraj Manickam
2014'Jallikattu Kaalai'Manam Nilluna NikkadhadiR.G. Allen
2014VelacheryTajnoor
2014KadavanSrikanth Deva
2014YevanA.K. Sasidharan
2014Aaaah
2014Love Pannunga Life Nallarukkum
2015'Vandha Kadha'Vai Raja VaiYuvan Shankar Raja
2015'Partha Oru Lookla''Inimey Ippidithan'Santhosh Kumar

As actor[edit]

YearFilmRoleDirectorNotes
2007PiraguMechanicN. JeevaAlso Appearance in the song 'Pathinoru Peru'
2008VedhaHimselfV. NithyakumarSpecial Appearance in the song 'Chikku Bukku'[67]
2013Udhayam NH4HimselfManimaranSpecial Appearance in the song 'Ora Kannala'
2013Soodhu KavvumHimselfNalan KumarasamySpecial Appearance in the song 'Kaasu Panam'
2013Raja RaniHimselfAtleeSpecial Appearance in the song 'Hey Baby'
2014KalavaramRamesh SelvanSpecial Appearance in the song 'Sokkathaan Aadu'
2014Nimirndhu NilSamuthirakaniSpecial Appearance in the song 'Don't Worry Be Happy'
2014MarumunaiMariesh KumarSpecial Appearance in the song 'Vaazhkai Thaan'[68]
2014Oru Kanniyum Moonu KalavaanikalumHimselfChimbu DevenSpecial Appearance in promo song 'Bachelor Enakke'[69]
2014Aindhaam Thalaimurai Sidha Vaidhiya SigamaniL. G. RavichandarSpecial Appearance in the song 'The Elarai'
2014Kadhal 2014SukandhanSpecial Appearance in the song 'Oh Jinglee'
2014Kadhalai Thavira Verondrum IllaiHimselfK. Selva BharathySpecial Appearance in the song 'Nokia Ponnu Samsung Paiyan'
2014MadrasPa. RanjithSpecial Appearance in the song 'Irandhidava'
2014Jaihind 2HimselfArjun SarjaSpecial Appearance in the song 'Ayya Padichavare'
2014AaaahHaresh Narayan
Hari Shankar
Special Appearance in the song 'Kannaadithanda'
2015Rombha Nallavan Da NeeA. Venkatesh
2015Vaaraayo VennilaaveR. SashidharanSpecial Appearance in the song 'Ambaani Ponnu'[4]
2015Mozhivathu YathenilS. GopalakrishnanSpecial Appearance in the song 'Atta Kathi Mokka Peesu'
2016Nanaiyatha MazhaiyeMahendra GanapathySpecial Appearance in the song 'Manasu Sari Illai'
2016AndamanAadhavanSpecial Appearance in the song 'Kaalai Maalai'

Awards[edit]

YearFilmAward CeremonyCategorySong(s)Result
2013AttakathiVikatan Awards 2012Best Playback Singer (Male)Nadukadalula Kappala
Aadi Pona Aavani
Won
7th Annual Vijay AwardsBest Male Playback Singer
Best Lyricist
Nadukadalula KappalaNominated
Chennai Times Film Awards 2012[70][71][72]Best Singer (Male)Nadukadalula KappalaNominated

References[edit]

 1. ^V Lakshmi (10 February 2013). 'I want to take Gana to a different level'. The Times of India.
 2. ^'After Cricket Scandal Gaana Bala may also be part of Ajith Siruthai Siva project'. kollytalk.com. 31 May 2013.
 3. ^M Suganth (20 April 2013). 'Gana makes a comeback'. The Times of India.
 4. ^ abcdUdhav Naig (12 July 2013). 'Gaga over gaana'. The Hindu.
 5. ^'Gana Kuyil Pattu'. The Hindu. 14 March 2008.
 6. ^'Gaana Bala's Vaanavil Album release'. kollytalk.com. 12 January 2011.
 7. ^'Pathinoru Peru Aatam – Piragu'. Five Star Audio. 5 March 2013.
 8. ^Mirchi Chennai (4 May 2013). 'Mirchi 10th Anniversary Jingle – GV and Gana Bala'. soundcloud.com.
 9. ^'Kasu Panam Official Video Song – Soodhu Kavvvum'. Think Music India. 22 April 2013.
 10. ^'Gana Bala wants to be Hero'. Indiaglitz.com. 5 June 2013.
 11. ^Logesh Balachandran (18 April 2014). 'Gana Bala debuts as hero'. Deccan Chronicle.[permanent dead link]
 12. ^'ஹீரோவாகிறார் கானா பாலா! (Gana Bala turns Hero)'. Dinamalar (in Tamil). 19 March 2014.
 13. ^'Not doing 'Enga Veetu Pillai' remake: Selvabharathy'. Business Standard. IANS. 21 April 2014.
 14. ^S. R. Ashok Kumar (21 January 2012). 'Audio Beat: Attakathi'. The Hindu.
 15. ^'Variety on offer'. The Hindu. 19 September 2012.
 16. ^S. R. Ashok Kumar (29 December 2012). 'New film, new tunes'. The Hindu.
 17. ^S. R. Ashok Kumar (8 December 2012). 'Audio Beat: Paradesi'. The Hindu.
 18. ^S. R. Ashok Kumar (9 February 2013). 'Settai: Laugh riot with lively songs'. The Hindu.
 19. ^S. R. Ashok Kumar (6 April 2013). 'A blend of musical genres'. The Hindu.
 20. ^S. R. Ashok Kumar (13 July 2013). 'Audio beat: Pattathu Yanai – Laugh riot'. The Hindu.
 21. ^S. R. Ashok Kumar (31 August 2013). 'Audio beat: Arya Surya – Songs to lighten the mood'. The Hindu.
 22. ^'Raja Rani Songs Review'. behindwoods.com.
 23. ^S. R. Ashok Kumar (7 September 2013). 'Audio Beat: Itharkuthane Asaipattai Balakumara – Comedy caper'. The Hindu.
 24. ^S. R. Ashok Kumar (14 September 2013). 'Audio Beat: Pizza II – Villa – House of Horror'. The Hindu.
 25. ^S. R. Ashok Kumar (27 October 2013). 'Audio Beat: Naveena Saraswathi Sabatham – Novel storyline'. The Hindu.
 26. ^S. R. Ashok Kumar (10 November 2013). 'Audio Beat: Vizha – Tunes that will touch a chord'. The Hindu.
 27. ^S. R. Ashok Kumar (7 January 2014). 'Great expectations: Kalavaram'. The Hindu.
 28. ^S. R. Ashok Kumar (23 November 2013). 'Audio Beat: Goli Soda – Hitting the right note'. The Hindu.
 29. ^S. R. Ashok Kumar (12 March 2014). 'Audio Beat: Cuckoo – For youngsters'. The Hindu.
 30. ^'Gana Bala Croon for Arulnidhi'. IndiaGlitz. 3 October 2013.
 31. ^'Gaana Bala's 'OKMK' single track promo'. The Times of India. TNN. 18 February 2014.
 32. ^S. R. Ashok Kumar (25 March 2014). 'Audio Beat: Naan Sigappu Manithan – Second time lucky?'. The Hindu.
 33. ^S. R. Ashok Kumar (30 November 2013). 'Audio Beat: Pongadi Neengalum Unga Kadhalum – Trendy tunes'. The Hindu.
 34. ^Sharanya CR (3 May 2014). 'Music Review: Yaamirukka Bayamey'. The Times of India.
 35. ^S. R. Ashok Kumar (9 January 2014). 'Audio Beat: Adhu Vera Idhu Vera – Tunes with a difference'. The Hindu.
 36. ^Nikhil Raghavan (17 August 2013). 'Etcetera: Look out for the UU trailer'. The Hindu.
 37. ^'New faces galore in 'Vadacurry' tracklist'. IndiaGlitz. 9 April 2014.
 38. ^S. R. Ashok Kumar (19 April 2014). 'Audio Beat: Saivam – Ragas and rustic tunes'. The Hindu.
 39. ^Srinivasa Ramanujam (21 May 2014). 'Now, it's Lingala rap in a Tamil film'. The Hindu.
 40. ^'Gana Bala and Congo rapper join hands'. The Times of India. TNN. 21 May 2014.
 41. ^S. R. Ashok Kumar (12 October 2013). 'Audio Beat: Kadhalai Thavira Verondrum Illai – Language of the youth'. The Hindu. Retrieved 13 October 2013.
 42. ^'Poriyaalan trailer'. The Times of India. 8 August 2014.
 43. ^S. R. Ashok Kumar (28 June 2014). 'Audio Beat: Madras — A north Madras flavour'. The Hindu.
 44. ^S. R. Ashok Kumar (28 February 2014). 'Shotcuts: Cruise compositions'. The Hindu.
 45. ^S. R. Ashok Kumar (7 June 2014). 'Audio Beat: Yaan – Melody, gana, rap'. The Hindu.
 46. ^Logesh Balachandran (13 May 2014). 'Yaan deals with a sensitive issue'. Deccan Chronicle.
 47. ^S. R. Ashok Kumar (14 September 2013). 'Audio Beat: Vennila Veedu – Music to match mood'. The Hindu.
 48. ^Susanna Myrtle Lazarus (21 October 2014). 'Roaming around Royapuram'. The Hindu.
 49. ^'Arjun Honours Real Hero'. IndiaGlitz. 18 September 2014.
 50. ^'Gaana Bala's next mass song'. The Times of India. TNN. 24 February 2014.
 51. ^''Naaigal Jakkirathai' - Teaser review'. IndiaGlitz. 25 August 2014.
 52. ^Nikhil Raghavan (21 June 2014). 'Etcetera: Here come the ghost busters'. The Hindu.
 53. ^S. R. Ashok Kumar (4 May 2013). 'Strains of love: Gugan'. The Hindu.
 54. ^S. R. Ashok Kumar (10 September 2013). 'Audio Beat: Cricket Scandal – Movie with a message'. The Hindu.
 55. ^S. R. Ashok Kumar (24 December 2013). 'Audio Beat: Saravana Poigai – Romantic detour'. The Hindu.
 56. ^S. R. Ashok Kumar (11 January 2014). 'Audio beats: Nee Yen Uyire – Loveable tunes'. The Hindu.
 57. ^'Rettai Kathir (2014): Tracklist'. Raaga.com. Retrieved 17 February 2014.
 58. ^S. R. Ashok Kumar (19 March 2014). 'Audio Beat: Thiraipada Nagaram – Cinema on cinema'. The Hindu.
 59. ^V. Lakshmi (6 October 2013). 'Cricketer Bravo to shake a leg in a Tamil film'. The Times of India.
 60. ^Udhav Naig (7 October 2013). 'Bravo, it's kuthu'. The Hindu.
 61. ^V Lakshmi (25 July 2014). 'Music Review: Valeba Raja'. The Times of India.
 62. ^'Gana Bala as Michael Jackson'. Kollytalk. 3 April 2014.
 63. ^Sangeetha Seshagiri (12 November 2014). 'Ajith Starrer 'Yennai Arindhaal' to have 6 Tracks; Audio to be Launched Soon'. International Business Times.
 64. ^Manigandan K R (17 July 2014). 'Swathi's film features a song by Gana Bala'. The Times of India.
 65. ^Sashidhar AS (24 July 2014). 'Superstar Kidnap Music Review'. The Times of India.
 66. ^S. R. Ashok Kumar (21 June 2014). 'Audio Beat: Salim – A musical medley'. The Hindu.
 67. ^https://www.youtube.com/watch?v=IFt0Qz1LS1E
 68. ^'Gaana Bala's Remuneration For Dance'. IndiaGlitz. 10 January 2014.
 69. ^'Gana Bala – the king of gana songs'. Sify. 3 April 2014.
 70. ^'Chennai Times Film Awards'. The Times of India. 6 July 2013.
 71. ^'Chennai Times Film Awards 2012'. The Times of India. 6 July 2013.
 72. ^'The Chennai Times Film Awards 2012 goes to...'The Times of India. TNN. 4 November 2013.

External links[edit]

 • Gana Bala on IMDb
Retrieved from 'https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Gana_Bala&oldid=883227148'


Singers: Kailash Kher
Composer: Ilayaraja
Lyrics: Pazhani Bharathi
Movie: Un Samayal Arayil
Intha Porapu Thaan Nalla Rusichu Saapada Kedachathu

Pirappu Erappu Mp3 Song Downloader

Atha Nenachu Thaan Manam Ulagam Muzhuvathum Parakathu
Ada Chuda Chuda
Meen Kozhambula Koncham Porati Saapada
Intha Porapu Thaan
Intha Porapu Thaan Nalla Rusichu Saapada Kedachathu
Intha Porapu Thaan Nalla Rusichu Saapada Kedachathu
Atha Nenachu Thaan Manam Ulagam Muzhuvathum Parakathu

Thamirabharani Thirunalveli Sodhiyila Oru Thani Rusi
Vaigaiyil Pudicha Iyra Meenu Kozhambuku Oru Thani Rusi
Thenkasi Parotaku Chicken Curry Iruku
Avathaanae Ooti Thantha Aagaya Nelavuku
Ullukulae Oru Kavitha Pirakuthu
Atha Nenachu Thaan
Intha Porapu Thaan Nalla Rusichu Saapada Kedachathu
Kathiri Veyilil Kothikumpothu
Kottara Mazhaiyil Kulirum Pothu Karachevu Koncham Korikkanum
Oolai Kozhukattaiku Ohhoho Enna Rusi
Oororam Othapanai Kalluku Ena Rusi
Ovvoru Suvaiyilum Manasulachathu
Intha Porapu Thaan Nalla Rusichu Saapada Kedachathu
Meen Kozhambula Koncham Porati Saapada
Intha Porapu Thaan Nalla Rusichu Saapada Kedachathu
Intha Porapu Thaan Nalla Rusichu Saapada Kedachathu